לשון הרע

אנו שומעים יותר על עבירה זו בהקשר האזרחי, כאשר היא מהווה עוולה אזרחית ונזיקית, אך לשון הרע היא גם עבירה פלילית, שניתן להגיש בעניינה כתב אישום. עם זאת, בשל אופייה המיוחד של עבירה זו, בדומה לעוולה של פגיעה בפרטיות, זו אחת העבירות בגינה יכול גם אדם פרטי להגיש קובלנה פלילית בעצמו. קובלנה היא למעשה כתב אישום (ולא כתב תביעה כפי שמוגש בהליך אזרחי), ומנוהל לפי סדר הדין הפלילי, אך בניגוד להליכים הרגילים, מי שמגיש ומנהל אותה הוא קובל – האדם שנפגע מהעבירה, ולא המדינה.

לשון הרע היא עבירה המורכבת ממספר יסודות המפורטים בחוק, ועת עוסקים בדין הפלילי, יש להוכיח את התקיימותם –

ראשית, יש להוכיח, כי הפרסום הינו "לשון הרע", היינו, פרסום שיש בו כדי לבזות, לפגוע או להשפיל אדם, באופן השם אותו ללעג, לבוז או לשנאה מצד אחרים. המבחן שבית המשפט יבחן לפיו, האם פרסום הינו "לשון הרע" הוא מבחן "האדם הסביר", הווה אומר, כי לא בהכרח מה שייראה בעיני המפרסם כלשון הרע, ייקבע בסופו של דבר ככזה, ולהיפך: גם מה שנראה בעיני המפרסם כאמירה שולית, יכול להיקבע בסופו של דבר כלשון הרע.

נזכיר – עסקינן בעבירה פלילית, ואין משמעות, לשאלת קביעת ביצוע העבירה, האם נגרם ממנה נזק או לא.

שנית, יש להוכיח, כי מדובר ב"פרסום" – כלומר, שהביטוי הגיע לאזניהם או עיניהם של שני אנשים או יותר (להבדיל מהדרישה בעוולה האזרחית, שם מספיק שהגיע הביטוי לאדם אחד נוסף בלבד).

שלישית – יש להוכיח כוונה פלילית. גם זאת, בניגוד לעוולה האזרחית, אז אין צורך בהוכחת כוונה כדי לתבוע פיצויים, בקובלנה פלילית יש צורך להוכיח, כי המפרסם התכוון לפגוע במושא פרסומו.

מול אלה, עומדות למפרסם שורה של הגנות המנויות בחוק, אשר נדונו בהרחבה בפסקי דין – פליליים ואזרחיים – רבים. הגנות אלה משמעותן, שאם מוכחות הן על ידי המפרסם, אזי גם אם הביטוי מהווה "לשון הרע", לא יורשע (או יחויב) בעבירה. בין הגנות אלה ניתן למצוא את הגנת "אמת דיברתי", הרלוונטית כאשר המפרסם פירסם דברים שהם דברי אמת נכונים, ושיש להם עניין לציבור. שני תנאים אלה הינם תנאים מצטברים, כלומר לא די בכך שהפרסום הוא אמת, יש צורך גם להראות עניין לציבור.

הגנה נוספת, היא הגנת תום הלב, כאשר יש חובה חוקית, מוסרית או חברתית לפרסם את הדברים. בכך, למשל, מוגנים בדרך כלל פרסומים עיתונאיים שונים.

בין אם הנך מי שפירסם את הדברים, ובין אם הנך מי שפורסמו בעניינו הדברים, חשוב להוועץ בעורך דין פלילי מיומן שיסייע למצוא את הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הסיטואציה אליה נקלעת.