הפרטיות הינה זכות חוקתית – משמעות הדבר שהיא מעוגנת בחוק כבוד האדם וחירותו, שהוא חוק יסוד. מלבד היותה עוולה "אזרחית" שניתן לתבוע בגינה, פגיעה בפרטיות היא גם עבירה פלילית.

למרות היותה עבירה פלילית, פגיעה בפרטיות היא אחת מהעבירות בגינה יכול גם אדם פרטי להגיש קובלנה פלילית בעצמו. קובלנה היא למעשה כתב אישום (ולא כתב תביעה כפי שמוגש בהליך אזרחי), ומנוהל לפי סדר הדין הפלילי, אך בניגוד להליכים הרגילים, מי שמגיש ומנהל אותה הוא קובל – האדם שנפגע מהעבירה, ולא המדינה.

פגיעה בפרטיות מהי?

החוק מתאר פעולות שונות המהוות פגיעה בפרטיות, והן מפורטות בסעיף 2 ו-2א לחוק. בין היתר, פעולות אלה כוללות צילום אדם ברשות היחיד, בילוש אחריו, פרסום תצלומו בצורה העלולה לבזותו, שימוש בשמו של אדם לצורך הפקת רווח, הפרת חובת סודיות בדין או בהסכם, מפורש או משתמע, פרסום תצלום של נפטר ועוד.

מובן, כי בהיותה זכות יסוד, בתי המשפט עסקו רבות בפרשנות למשמעות הזכות לפרטיות ובהגנתה. בנוסף, נוכח התפתחותה של הטכנולוגיה והשינויים מאז חקיקת החוק (בשנת 1981) נדרשו בתי המשפט להכריע בסוגיות שונות הקשורות לפרטיות ברשת האינטרנט ואיסוף המידע.

בין אם בצד הנחשד בפגיעה בפרטיות ובין אם בצד הנפגע, רצוי להתייעץ עם עורך דין על מנת לנסות ולהימנע מפגיעה נוספת, להקטין ככל האפשר פגיעה שכבר התקיימה, או לדרוש את זכויותיכם על פי החוק. חשוב גם להכיר את ההגנות הקיימות בחוק ואת הפרשנות שניתנה להם בבתי המשפט, האם מרחיבה היא את ההגנה או מצמצמת אותה.

חשוב לומר – גם אם הגשתם קובלנה פלילית ואתם חשים שתוכלו לנהלה לבדכם וללא צורך בסיוע, הרי שבית המשפט עלול לסבור אחרת מכם, ולהורות לכם להיות מיוצגים בהליך שאם לא כן, יוכל בית המשפט להורות על מחיקת האישום.

מאגרי מידע

החלק השני של חוק הגנת הפרטיות מתייחס למאגרי מידע – הרשות להקמתם, רישומם בפנקס, ניהולם והשמירה על המידע שבהם ועוד. מאגר מידע הוא למעשה אוסף של נתונים המוחזקים באופן המאפשר לעבד אותם במחשב, כאשר הדבר מאפשר איפיונים שיש בהם פגיעה בפרטיות. החוק מונה את האיפיונים הללו: נתוני אישיות, מעמד אישי, מצב בריאות, מצב כלכלי, הכשרה מקצועית, דיעות ואמונות.

להדגים – רישום במחשבי חברת בגדים כלשהי כ"חברי מועדון", כאשר הרישום כולל רק שם פרטי, שם משפחה וטלפון, אינו מהווה פגיעה בפרטיות.

לעומת זאת, רישום כל הגברים היהודים הנשואים, עת נעשה על ידי חברה פרטית, יהווה פגיעה בפרטיות. מובן, כי לרבנות (תחת סמכות משרד הדתות) היתר לערוך רישום כזה על פי חוק.

בנוסף, מעגן החוק גם את זכות העיון; אם ברצונו של אדם לעיין במידע שנאגר לגביו במאגר מידע כהגדרתו בחוק, הוא זכאי לעשות כן בעצמו, או באמצעות בא-כוחו.